Społeczna Odpowiedzialność Menedżerów

Managerial Social Responsibility (MSR) jest koncepcją poszerzającą zapewne dobrze znane pojęcie CSR (Corporate Social Responsibility).

Jednak ten element zarządzania, to zjawisko społeczne poddawane jest różnorakim analizom, które całkowicie pomijają aspekt i kontekst osób wyzwalających te procesy.

W badaniu zwracam szczególną uwagę na ten brakujący, w większości analiz, czynnik. Skupiam się na roli menedżerów w ekosystemie przedsiębiorstw – na ich zaangażowaniu w realizację społecznie odpowiedzialnej polityki firmy. Zaangażowanie to ma swoją genezę w wewnętrznych przekonaniach, kultywowanym systemie wartości oraz empatii.

Wierzę, że mamy w Polsce wielu menedżerów, którzy oddolnie, bez odgórnych wytycznych i wprowadzonej modnej strategii CSR, tworzą społecznie odpowiedzialne biznesy, zarządzając swoimi zespołami, w sposób bliski wyznawanym przez nich wartościom.

Całość prowadzonych działań badawczych składa się na badanie jakościowe, które opiera się głównie na wywiadach pogłębionych, które umożliwią uczestnikom badania przestrzeń do współdzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat opisywanego wyżej fenomenu.

Całość danych zebranych z wywiadów uzupełniona zostanie poprzez analizę danych zastanych, a konkretnie analizę raportów dotyczących działań CSR-owych w Polsce i Wielkopolsce.

Badanie realizowane jest w ramach pracy naukowej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Funkcję opiekuna badawczego pełni Pan Prof. Przemysław Wechta.